logo

СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” - ПИЛОТНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

СУ „Вела Благоева” е едно от двете пилотни училища в град Велико Търново, в които от тази учебна година в дванадесет паралелки от І до ХІІ клас се апробира програма по проектBG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ка­ри­ер­но­то ори­ен­ти­ра­не е на­со­че­но към от­к­ри­ва­не на ин­те­ре­сите и спо­соб­нос­ти­те на учениците и фор­ми­ра­не на адек­ват­на са­мо­о­цен­ка ка­то ос­но­ва за из­бор на про­фе­сия и под­го­тов­ка за ус­пеш­на про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. То е свър­за­но с на­сър­ча­ва­не на са­мос­то­я­тел­ност­та и ини­ци­а­тив­ност­та на учениците в про­це­са на раз­ви­тие на уме­ния за про­фе­си­о­на­лен из­бор и уп­рав­ле­ние на соб­с­т­ве­ния ка­ри­е­рен път.

Ка­ри­ер­но­то ори­ен­ти­ра­не включва вза­им­но ­до­пъл­ва­щи се дей­нос­ти за ин­фор­ми­ра­не, ди­аг­нос­ти­ка, кон­сул­ти­ра­не, пос­ред­ни­чес­т­во и прос­ле­дя­ва­не с ог­лед под­по­ма­га­не на уче­ни­ци­те в тех­ния са­мос­то­я­те­лен и осъз­нат из­бор на об­ра­зо­ва­ние и/или про­фе­сия и осъ­щес­т­вя­ва­не на връз­ка меж­ду учи­ли­ще­то и па­за­ра на тру­да. Кариерното ориентиране об­х­ва­ща всич­ки ета­пи, сте­пе­ни и ви­до­ве учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние.

Ос­нов­ните фор­ми и на­чи­ни за ре­а­ли­за­ция на прог­ра­ма­та обхващатучеб­ни ча­со­ве, час на кла­са, ча­со­ве­те за до­пъл­ни­тел­на и раз­ши­ре­на под­го­тов­ка, ин­тег­ри­ра­но ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в про­це­са на изу­ча­ва­не­то на от­дел­ни учеб­ни пред­ме­ти, из­вън­к­лас­ни и учи­лищ­ни дей­нос­ти (клуб Ка­ри­е­ра, учи­лищ­ни фо­ру­ми, съз­да­ва­не на учеб­но-тре­ни­ро­въч­ни фир­ми, ате­ли­е­та и др.), кон­сул­та­ции и дей­нос­ти по ин­те­ре­си в ус­ло­вия на це­лод­нев­на ор­га­ни­за­ция на обу­че­ние и др.

Училищният екип, реализиращ програмата по проекта работи в тясно сътрудничество с кариерните консултанти от Центъра за кариерно ориентиране в град Велико Търново.

Още за кариерното ориентиране, много интерактивни упражнения, тематични филми, въпросници, информация за средните, висши училища и специалности и много други може да намерите в Националния портал за кариерно ориентиране на уцениците - http://orientirane.mon.bg

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
61
474
12894

Вашето IP: 18.232.51.247

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.