logo

Кариерно ориентиране

ТРЕТОКЛАСНИЦИ ОТ СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" СЕ ЗАПОЗНАХА С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРЕХИ И РАЗЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИИ В НЕГО

 

На 17 май, по проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, учениците от IIIБ клас, една от пилотните паралелки по проекта, гостуваха в местно предприятие за производство на дамска конфекция. Поканени бяха от майката на едно от момичетата в класа, чието работно място е тук.

Груповият бригадир леля Краси ги заведе на интересно пътешествие из отделенията на предприятието – шивашкия цех и кроялния участък, гладачното, довършителното отделение и складовото стопанство за готова продукция.
Децата видяха колко много хора работят заедно тук, какви интересни машини има. Разбраха, че освен шивачи, тук работят и бригадири, технолози, конструктори и моделиери, които обслужват производството и че всеки един има важна роля и отговорност за крайния продукт. Изисква се да притежаваш важни качества и умения – да бъдеш много концентриран, търпелив, да умееш да се разбираш и да бъдеш внимателен и с другите около себе си.

 

 

ЕКСПЕРТИ ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЗНАХА ГИМНАЗИСТИ ОТ СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” С ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

На 15 март по проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, съвместно с Тодор Видиновски, ръководител на Центъра за кариерно оринентиране в град Велико Търново беше проведена информационна среща с Обрешко Нечев, директор на дирекция „Бюро по труда” – град Велико Търново и негови колеги експерти.

Експертите запознаха учениците от единадесети и дванадесети клас с посредническите услуги, предоставяни от Агенцията по заетостта. Представени бяха  възможностите за придобиване на квалификация, както и възможностите за включване в заетост, ако учениците не продължат образованието си и се регистрират в Бюрото по труда. Екипът от Бюрото представи и възможностите за ползване на EURES мрежата за трудова мобилност в Европейския съюз.

Учениците имаха възможност да участват активно в разговора и да поставят пред експертите всички въпроси, свързани с бъдещата им трудова реализация, които ги вълнуват.

 

 

В КЛУБ „КАРИЕРА” ПРИ СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” ГОСТУВАХА ТАТЯНА УЗУНОВА И ТОНИ КАЛУШКОВА - ДВЕ ДАМИ С ИНТЕРЕСНИ ПРОФЕСИИ

 На 13 март 2017 година в клуб „Кариера” при СУ „Вела Благоева” гостуваха две дами с интересни професии. Те бяха поканени от Венета Стефанова, кариерен консултант от Центъра за кариерно ориентиране, с която училището работи в тясно сътрудничество по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Татяна Узунова практикува и преподава масаж, а Тони Калушкова е акушерка, основала център за подготовка за бременност, раждане и отглеждане на деца.

Учениците от седми, единадесети и дванадесети клас успяха да се докоснат до редица интересни моменти от професионалния опит на двете дами, разбраха как те са избрали професиите си и какви качества се изискват от личността, за да бъдеш успешен в съответната област.

 

Тони Калушкова представи един нов и модерен поглед към света на акушерството като цялостен процес на подкрепа и обучение на бъдещите родители, а Татяна Узунова – тайни от кухнята на масажа и самомасажа.

Гимназистите ни разбраха и какво свързва двете професии, а именно, че най-важното е да бъдеш внимателен и толерантен към клиенти или пациенти, да успееш ги разбереш и да им помогнеш, независимо от техните особености и различност.

 

СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” - ПИЛОТНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

СУ „Вела Благоева” е едно от двете пилотни училища в град Велико Търново, в които от тази учебна година в дванадесет паралелки от І до ХІІ клас се апробира програма по проектBG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ка­ри­ер­но­то ори­ен­ти­ра­не е на­со­че­но към от­к­ри­ва­не на ин­те­ре­сите и спо­соб­нос­ти­те на учениците и фор­ми­ра­не на адек­ват­на са­мо­о­цен­ка ка­то ос­но­ва за из­бор на про­фе­сия и под­го­тов­ка за ус­пеш­на про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. То е свър­за­но с на­сър­ча­ва­не на са­мос­то­я­тел­ност­та и ини­ци­а­тив­ност­та на учениците в про­це­са на раз­ви­тие на уме­ния за про­фе­си­о­на­лен из­бор и уп­рав­ле­ние на соб­с­т­ве­ния ка­ри­е­рен път.

Ка­ри­ер­но­то ори­ен­ти­ра­не включва вза­им­но ­до­пъл­ва­щи се дей­нос­ти за ин­фор­ми­ра­не, ди­аг­нос­ти­ка, кон­сул­ти­ра­не, пос­ред­ни­чес­т­во и прос­ле­дя­ва­не с ог­лед под­по­ма­га­не на уче­ни­ци­те в тех­ния са­мос­то­я­те­лен и осъз­нат из­бор на об­ра­зо­ва­ние и/или про­фе­сия и осъ­щес­т­вя­ва­не на връз­ка меж­ду учи­ли­ще­то и па­за­ра на тру­да. Кариерното ориентиране об­х­ва­ща всич­ки ета­пи, сте­пе­ни и ви­до­ве учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние.

Ос­нов­ните фор­ми и на­чи­ни за ре­а­ли­за­ция на прог­ра­ма­та обхващатучеб­ни ча­со­ве, час на кла­са, ча­со­ве­те за до­пъл­ни­тел­на и раз­ши­ре­на под­го­тов­ка, ин­тег­ри­ра­но ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в про­це­са на изу­ча­ва­не­то на от­дел­ни учеб­ни пред­ме­ти, из­вън­к­лас­ни и учи­лищ­ни дей­нос­ти (клуб Ка­ри­е­ра, учи­лищ­ни фо­ру­ми, съз­да­ва­не на учеб­но-тре­ни­ро­въч­ни фир­ми, ате­ли­е­та и др.), кон­сул­та­ции и дей­нос­ти по ин­те­ре­си в ус­ло­вия на це­лод­нев­на ор­га­ни­за­ция на обу­че­ние и др.

Училищният екип, реализиращ програмата по проекта работи в тясно сътрудничество с кариерните консултанти от Центъра за кариерно ориентиране в град Велико Търново.

Още за кариерното ориентиране, много интерактивни упражнения, тематични филми, въпросници, информация за средните, висши училища и специалности и много други може да намерите в Националния портал за кариерно ориентиране на уцениците - http://orientirane.mon.bg

 

УЧЕБЕН ЧАС В КЛУБА ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

В час по кариерно ориентиране с ученици от XII клас. Лилия Цанкова и Каролина Микинска разговарят с креативните ни зрелостници.

 

КЛУБ "КАРИЕРА" В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" - ОФИЦИАНО ОТКРИВАНЕ НА 22 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

На 22.12.2016 г. в СУ „Вела Благоева“ беше открит официално Клуб „Кариера“. Гости на събитието бяха инж. Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието във Велико Търново, Красимира Петкова от местния екипи за съдействие и подкрепа на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, Тодор Видиновски, ръководител на Центъра за кариерно ориентиране във Велико Търново, заедно с кариерните консултанти. Краткото тържество, водено от Биляна Овчарова от X клас, с участието на ученици от всички 12 пилотни паралелки, започна с иновативно разтваряне на “стената на възможностите“. Надписи с думи на двойно сгънат лист играха  ролята на лента за откриване на Клуба.

СУ "Вела Благоева" е едно от 42-те пилотни в страната за апробиране на програма по кариерно информиране и консултиране по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Училището работи активно съвместно с Центъра за кариерно ориентиране с ръководител Тодор Видиновски. Проектът се осъществява по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Програмата е разработена за да помогне учениците да намерят отговор на въпроса: Какво ще правя след завършване на основно или средно образование и какви практически стъпки трябва да предприема за да постигна целта си? Програмата по кариерно ориентиране помага на учениците да осъзнаят необходимостта от формирането на конкретни умения, от придобиването на знания относно ресурсите и съществуващите възможности на образователната система за развитие на личните им планове, от познаване и прилагане на основни стратегии за вземане на решение за избор на образование и професия.

Клуб „Кариера“ предлага възможност за групови обучителни сесии и индивидуално консултиране, кътове за групова и индивидуална работа, разполага с мултимедия, лаптопи и осигурява възможност за интерактивни упражнения по програмата.

В СУ „Вела Благоева“ програмата за кариерно ориентиране се апробира от училищния психолог Лилия Цанкова и главен учител Розалия Димкова. Те провеждат учебни часове по кариерно ориентиране от началото на месец ноември. Работата на училището по проекта ще продължи до есента на 2017 г. Темите, по които обучават ученици от I до XII клас са „Умения за определяне на цели“, „И професиите имат семейства“, „За да съм ориентиран, трябва да съм информиран“.

 

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
2097
2597
36286

Вашето IP: 54.167.29.208

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.